Loading...

Informace GFŘ k uplatňování stravenkového paušálu

07.05.2021

ESOP – Aktuality ze světa daní a účetnictví… POČÍTÁME S VÁMI A PRO VÁS…

Problematika stravenkového paušálu je stále aktuální. I několik měsíců po jeho zavedení vyvstávají na povrch různé otázky možnosti uplatnění tohoto nároku. Generální finanční ředitelství k tomuto v minulém týdnu vydalo svoje stanovisko.

Ve svém stanovisku především upozorňují na skutečnost, že zákon o daních z příjmů nijak nereguluje vznik nároku na příspěvek, ani otázku, zda lze takový příspěvek zaměstnanci poskytnout. Zákon o daních z příjmů reguluje až skutečnost, jaký má případně poskytnutý příspěvek daňový režim. Problematika peněžitého příspěvku na stravování, který se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti od daně osvobozený, je upravena v §6, odst. 9, písm. b) zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení je příjmem od daně osvobozeným hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanců ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Není však blíže určeno, co se myslí odpracovanou směnou. Doporučujeme tedy upravit ve vnitřní směrnici, protože zákon o daních z příjmů myslí pouze na situaci z pohledu zaměstnavatele. Pro něj je tento příspěvek uznatelným výdajem (nákladem) pouze za předpokladu, je-li přítomnost zaměstnance během této stanovené směny alespoň 3 hodiny. Pojmem směna se podle ustanovení §78, odst. 1, písm. c) zákoníku práce rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.

V rámci informace GFŘ je zodpovězeno několik podstatných otázek vztahující se k uplatňování stravenkového paušálu:

možnost osvobodit tento příspěvek u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
– v tomto případě není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu – stanovit směny
– pro posouzení příspěvku na stravování jako příjmu od daně osvobozeného jako u ostatních zaměstnanců je nezbytné i v tomto případě naplnit požadavek na existenci směny podle zákoníku práce
– stravenkový paušál je možné osvobodit v případě, kdy je vymezena určitá část pracovní doby (směna) a to nejlépe výslovně přímo v příslušné dohodě a následně evidováno v evidenci docházky

možnost osvobodit příspěvek i jednatelům s.r.o., kteří konají práci na základě smlouvy o výkonu funkce
– pokud bude s jednatelem ve smlouvě o výkonu funkce vymezena určitá část pracovní doby (směna) a následně evidována např. v evidenci docházky, pak lze i jednateli přiznaný stravenkový paušál považovat za příjem osvobozený od daně z příjmů

možnost poskytování více forem podpory a jejich kumulace
– zaměstnavatel má možnost volby zajištění stravování, ale každý zaměstnanec může v daňově zvýhodněném režimu čerpat současně jen jednu z forem
– nic nebrání situaci, aby se část zaměstnanců stravovala ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele, část dostávala stravenky a část stravenkový paušál – záleží na dohodě zaměstnavatele se zaměstnanci v kolektivní smlouvě či vnitřním předpisu

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-gfr-penez-prispevek-na-strav-zamestnancu-11466 

Vzhledem ke složitosti této úpravy bude jistě jednodušší s jednotlivými klienty řešit tuto úpravu individuálně. S většinou klientů jsme již teď ve spojení a řešíme nastavení systému tak, aby od 1.7. mohli fungovat podle nových podmínek. 

Ing. Daniela Burianová LL.M.
Ing. Veronika Záleská

ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.
Komenského 38, Rychnov nad Kněžnou
info@esop-rk.cz

Další články

Partneři

Logo - A-giga
Logo - Alukov
Logo - BERGL DIAMONDS
Logo - Bioveta
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Farmak
Logo - handy corp.
Logo - IXPERTA
Logo - JŠK advokátní kancelář
Logo - Logio s.r.o.
Logo - Microsoft
Logo - nsg morison
Logo - REHABILITAČNÍ CENTRUM ČELADNÁ
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Swiss Life Select
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - Trade
Logo - Brands&Stories
Logo - BusinessInfo.cz
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Výsledky 2020